Alternativní základní školy

3. října 2018|Informace

Alternativní základní školy jsou v České republice na vzestupu a pro své děti je vybírá stále více rodičů. My se dnes podíváme na ty nejznámnější z nich.

Alternativní základní školy

V minulém článku jsme se věnovali možnostem, jaké mají rodiče, kteří nechtějí své děti umístit do klasických mateřských škol. Dnes se pro změnu zaměříme na základní školy, protože i tady je z čeho vybírat.

Řada alternativních základních škol nese stejné označení i principy jako školy mateřské. Přesto však základní školy fungují lehce odlišně, a proto jsme se jim rozhodli věnovat samostatný článek.

V naší zemi se můžeme setkat se dvěma druhy alternativních škol. Tím prvním jsou školy reformní, které fungují již od první poloviny 20. století. Sem patří škola Waldorfská, Montessori, Daltonská, Jenská, dále také svobodné školy nebo ScioŠkoly. Druhou skupinu tvoří školy vznikající až v posledních letech, mezi něž patří například Zdravá škola, Začít spolu, Lesní škola nebo Integrovaná tematická výuka. My se opět budeme zabývat těmi školami, které jsou v České republice více zastoupeny a alespoň ve větších městech tak není problém je vyhledat a navštěvovat.

Poplatky na alternativních školách

U většiny škol je velmi obtížné najít zcela bezplatnou variantu. Důvodem jsou mzdové náklady učitelů, které ne vždy mohou být plně hrazeny státem, případně potřeba doškolování jednotlivých učitelů. V mnoha případech je však možné najít školy, které si účtují poměrně nízké poplatky (např. 500–1 000 Kč měsíčně). Pokud jde o známější alternativní školy (např. waldorfské), lze najít i zařízení plně financovaná státem, případně dalšími organizacemi. Řada škol chce poté zůstat k dispozici i žákům, jejichž rodiny si školné nemohou dovolit. K dispozici tak mohou být různá stipendia či příspěvky. Stačí jen důkladně zapátrat na internetu, jaké možnosti nabízí vaše okolí.

Waldorfská škola

Ve waldorfském vzdělávacím systému je kladen důraz především na rozvoj intelektu, praktických dovedností i uměleckého nadání. Studenti jsou tak vyvíjeni všestranně a sami mohou zjistit, v čem jsou opravdu dobří. Na waldorfských školách nejsou používány učebnice, protože ty jsou hodnoceny jako příliš univerzální – stejně tak jako známkování. Ani s tím se na waldorfské škole nesetkáte. Studenti jsou zde hodnoceni slovně. Jednotlivé předměty jsou vyučovány v blocích, z nichž každý trvá několik týdnů. Studenti se tak mohou soustředit pouze na daný předmět. Typické je rovněž zapojení rodičů, kteří jsou považováni za nedílnou součást vzdělávání studentů.

Montessori škola

Montessori školy jsou specifické svou snahou o rozvoj poznatků a přirozených dovedností dítěte. Panuje zde přesvědčení, že každé dítě je jedinečné a už v útlém věku jsou zformovány základy jeho osobnosti. Děti by tak měly být pouze podporovány ve svém rozvoji. Důraz je kladen na to, aby děti dělaly převážně jen to, co je opravdu baví – bez ohledu na to, zda je to zkoumání noční oblohy, natáčení videí nebo vedení vlastního podniku.

Daltonská škola

Daltonský plán byl světu představen už v počátku 20. století. U jeho zrodu stála Helena Parkhurstová, která byla dlouholetou spolupracovnicí Marie Montessori. Parkhurstová byla toho názoru, že vzdělání je velmi důležité pro rozvoj celé dětské osobnosti, ne jen dovedností či znalostí. Definovala tak tři základní principy, které by měly být středobodem všech školních aktivit – svobodu, spolupráci a nezávislost. V daltonském plánu jsou určené termíny odevzdání jednotlivých prací. Záleží už však pouze na studentovi, jaké zvolí tempo a jakým způsobem bude spolupracovat se svými spolužáky i učiteli.

ScioŠkola

Tady trochu porušíme zásadu, že se věnujeme pouze hojně zastoupeným školám. ScioŠkol je na území naší republiky zatím jen přibližně deset a jsou koncentrovány spíše v hlavním městě. Jejich obliba však vzrůstá a počet stále roste, díky čemuž jsme přesvědčeni, že i tyto alternativní školy brzy získají zastoupení ve všech koutech ČR.

Ve ScioŠkolách je každý student považován za odpovědného člověka, který by se měl zajímat nejen o sebe, ale také o ostatní. Povinností každého je tak přispívat ke zlepšení našeho okolí a potažmo i celého světa. Mezi základní hodnoty ScioŠkol patří svoboda, morálka, aktivita, optimismus, odvaha a otevřenost. Výuka se zde často odehrává mimo školu, nebo alespoň mimo školní lavice. Žáci nejsou rozděleni do tříd dle svého věku, ale podle schopností a vlastních pocitů – setkáváme se tak i s věkově smíšenými třídami. Práce studentů není známkována a ke zjištění jejich vědomostí nejsou používány testy.

Zdravá škola

Škola podporující zdraví je projektem Světové zdravotnické organizace, do něhož se zapojila i Česká republika. Jeho cílem je dlouhodobé zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva a výchova dětí ke zdraví. Program spočívá v úpravě všech školních činností (včetně výuky) tak, aby co nejlépe působily na zdraví studentů i učitelů. Studenti by tak neměli být přetěžováni a měli by být vyučováni v co nejpříjemnějším prostředí. Mělo by být zavedeno motivační hodnocení a důraz je kladen na samostatnost, vyjadřování vlastních názorů, individuální přístup k žákům a vytvoření co nejpřátelštější atmosféry.  

Začít spolu

Vzdělávací program Začít spolu (známý také jako Step by Step) kombinuje prvky moderní pedagogiky a psychologie. Mezi jeho hlavní cíle patří vytvoření prostředí, které je založeno na demokratických principech a vzájemném respektu. Dochází zde také k propojení teorie s praxí a je prosazováno tzv. Otevřené vyučování, kterého se mohou účastnit i rodiče studentů a jejich zapojení je více než žádoucí. Vyučovací prostor (třída) je rozdělen do center aktivit, které dětem umožňují pracovat na různých úkolech.

 

Máte i vy zkušenosti s některou z alternativních základních škol? Nebo teprve uvažujete o umístění svého potomka do některé z nich? Podělte se s námi o své názory týkající se alternativního způsobu vzdělávání.

Autor: Mgr. Iveta Novotná

 

Doporučené články

5. června 2024|

Neplacení výživného

Jak postupovat v případě, že vám bývalý partner neplatí alimenty?

29. května 2024|

Doba oddlužení se zkrátí na tři roky

Doba oddlužení se zřejmě zkrátí z nynějších pěti let na tři roky pro všechny dlužníky.

23. května 2024|

Odvolání – když nesouhlasíte s rozhodnutím soudu

Jak probíhá odvolání proti rozsudku o výživném, komu se doručuje a jaká je lhůta pro jeho podání?

Všechny články