Výživné na neprovdanou matku – vzor

9. ledna 2023|

Neprovdaná matka, které se narodilo dítě, může požadovat po otci dítěte výživné nejen pro své dítě, ale také pro sebe – a to až do dvou let věku dítěte.

Výživné na neprovdanou matku – vzor

O nároku a případné výši výživného rozhoduje nejčastěji soud na žádost neprovdané matky. Návrh by měl kromě popisu aktuální situace obsahovat i požadovanou výši výživného nebo formu jeho úhrady (měsíční splátky vs. jednorázová úhrada). Chybět by neměly ani potřebné důkazy – např. lékařská zpráva, doklady o platbách atd.

Soud poté posuzuje nejen příjmy otce dítěte, ale také majetkové poměry žadatelky a její odůvodněné potřeby.

Vzor návrhu na příspěvek na výživu a některé náklady neprovdané matky

Okresnímu soudu v ………….
(adresy soudů jsou dostupné na stránkách www.justice.cz)

Matka: ………………. (jméno a příjmení)
nar. …………….
bytem ……………

Otec: …………………… (jméno a příjmení)
nar. ………………….
bytem ……………………

Návrh na příspěvek na výživu a některé náklady neprovdané matky

I.
Dne …………. se mi narodil nezletilý …………. . Otcovství k dítěti bylo určeno ………….. souhlasným prohlášením rodičů před ………. úřadem v …………..

Důkaz: rodný list syna

II.
Jsem svobodná. Během těhotenství a ani po narození dítěte mi otec nezletilého ničím nepřispěl na zvýšené výdaje, které jsem měla v souvislosti s těhotenstvím a porodem. Od ………. pobírám peněžitou pomoc v mateřství ve výši ………Kč denně.

V době těhotenství a po porodu jsem měla vyšší náklady na stravu, neboť mi byla doporučena strava bohatá na vápník a vitamíny. Na těhotenské ošacení jsem vynaložila celkem ……….. Kč, jak vyplývá z připojených dokladů.

Důkaz: výslech účastníků
potvrzení mého zaměstnavatele
nákupní doklady

III.
Otec je svobodný, pracuje u soukromé stavební firmy ……………., se sídlem………… Dosahuje výdělku přes …………….. Kč měsíčně a jinou vyživovací povinnost než k nezletilému Jiřímu Kosovi nemá.

Důkaz: potvrzení o příjmu žalovaného
výslech žalovaného

IV.

Vzhledem ke shora uvedenému navrhuji vydání tohoto r o z s u d k u: Žalovaný je povinen přispívat žalobkyni na výživu od ………….. do ………….. částkou ……………. Kč měsíčně, splatnou vždy 10. dne v měsíci předem. Žalovaný je dále povinen zaplatit žalobkyni částku ………….. Kč a nahradit jí náklady řízení, to vše do 3 dnů od právní moci rozsudku.

V ………. dne …………(podpis)

Autor: VašeVýživné.cz

Doporučené články

31. května 2023|Informace

Náhradní výživné a jak jej získat?

Máte nárok na náhradní výživné? Níže se o podmínkách získání dozvíte.

22. května 2023|

Jak získat dlužné výživné ze zahraničí?

Požádejte o pomoc UMPD pokud je dlužník v zahraničí.

15. května 2023|

Vymáhání výživného 2023

Zjistěte, jakými způsoby můžete vymáhat své dlužné výživné.

Všechny články