Jak získat dlužné výživné ze zahraničí?

22. května 2023|

Požádejte o pomoc UMPD pokud je dlužník v zahraničí.

Jak získat dlužné výživné ze zahraničí?

S příchodem nové dávky v podobě náhradního výživného se na nás obracejí rodiče, kterým ze strany druhého rodiče není hrazeno výživné, ale povinný rodič není na území České republiky. Co v takových případech dělat?

Máte dvě možnosti, buď můžete kontaktovat Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí, nebo se můžete obrátit individuálně na soudy v místě bydliště povinného.

Předpokladem pro možnost soudního vymáhání výživného v zahraničí je: 

→ rozsudek (exekuční titul) českého nebo cizího soudu, kterým je konkrétní osobě stanovena vyživovací povinnost

→ právní úprava mezi dotčenými státy, tedy Českou republikou a státem, odkud má být výživné vymáháno

→ efektivní postup při vymáhání výživného v zahraničí

Jak probíhá vymáhání přes Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí?

Na možnostech vymáhání z konkrétního cizího státu se vždy domluvte s pracovníkem oddělení právní pomoci.

Pro rychlé navázání spolupráce vyplňte tento formulář a k žádosti přiložte kopii rozsudku (nebo jiných listin), kterým je výživné stanoveno. Detailní pokyny k dalšímu postupu obdržíte přímo od pracovníka úřadu. Nejčastěji doplňujeme ve spolupráci se soudy a klienty:

  • stejnopis rozsudku stanovujícího vyživovací povinnost s úředně ověřeným překladem do jazyka státu, odkud se bude výživné vymáhat, a to včetně doložky právní moci a vykonatelnosti
  • u vymáhání výživného ze států Evropské unie výtah z rozhodnutí dle čl. 56 evropského nařízení o výživném (vyhotoví soud)
  • plnou moc pro ústřední orgán v zahraničí
  • potvrzení o studiu nezletilého (staršího 15 let)

V rámci spolupráce se zahraničními ústředními orgány může Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí mnohdy ověřit místo pobytu povinného. Rovněž je možné požádat o spolupráci při obstarání exekučního titulu, který byl v zahraničí vydán a který oprávněný rodič nemá k dispozici.

Úřad má působnost pouze v rámci České republiky. Není tedy v jeho možnostech „zajistit“ lepší výkon v zahraničí, nebo přímo ovlivňovat činnost partnerských organizací. I přesto se úřad snaží proces maximálně urychlovat a vést jej v zájmu dítěte, kterému má být výživné placeno.

Žádost o náhradní výživné je třeba podat na pracovišti Úřadu práce České republiky podle místa trvalého bydliště nezaopatřeného dítěte. Bližší informace a formulář žádosti je k dispozici na webových stránkách Úřadu práce České republiky.

Pokud je výživné vymáháno v zahraničí, musí oprávněná osoba nebo její zákonný zástupce Úřadu práce České republiky předložit podle § 7 odst. 4 zákona o náhradním výživném potvrzení (formulář ke stažení zde), že u Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí (dále jen „ÚMPOD“) byla podána žádost o vymáhání výživného, případně že je výživné ze zahraničí nevymahatelné. K vydání potvrzení bude Úřad práce používat tiskopis Potvrzení k žádosti o náhradní výživné pro potřeby Úřadu práce České republiky vydávané ÚMPOD.

Autor: VašeVýživné.cz

Doporučené články

16. května 2024|

Příspěvek pojišťoven na letní tábory

Podmínky čerpání je nutné zjistit přímo na webu zdravotní pojišťovny.

9. května 2024|

Návrh na výživné pro zletilého – vzor 2024

I zletilé dítě má nárok na výživné, zde je vzor jak o něj u soudu zažádat.

2. května 2024|

Co se dá dělat, když dlužník skrývá majetek?

Ačkoli se na první pohled může zdát, že dlužník nic nemá, tak realita může být odlišná.

Všechny články