Vyjádření k reportáži řešící exekuce

Rádi bychom se vyjádřili k reportáži v dokumentární sérii Novinářky, která řeší téma exekucí na výživné. Vítáme, že se nad tématem zahájil širší dialog. Větší povědomí o tématu může přinést rychlejší změnu v klíčových otázkách jako je nastavení schématu přerozdělení peněz při slučování exekucí a plošného stanovení vymáhaného poměru 85:15 z již prvních vymožených peněz ve prospěch samoživitele u všech exekutorských úřadů v ČR.

Jedná se o téma, které je velmi citlivé pro všechny zúčastněné. Zejména však pro dítě. Pouze necelých 10 % samoživitelů, kteří se na nás obrátí, zahájí exekuci. Zbylým 90 % samoživitelů dokážeme pomoci jinými způsoby, mnohdy pouhým vyslechnutím jejich příběhu a vyjádřením psychické podpory, mediací či poskytnutím odborné psychologické pomoci. Exekuce jako taková je řešení, které je vhodné za předpokladu, že všechny ostatní způsoby dohody selžou.

V minulosti mohlo docházet k případům, kterým se reportáž věnuje. Jsme si vědomi, že poměr z vymožených peněz, které se dělily mezi exekutora na jedné straně a samoživitele s advokátem na straně druhé, nebyl v minulosti vhodně nastaven. Proto jsme ihned po zaregistrování prvních výhrad vůči poměru přerozdělených peněz mezi exekutorský úřad a oprávněného, zahájili jednání s exekutorskými úřady. Výsledkem těchto jednání je dohoda o přerozdělení v poměru 85:15 ve prospěch oprávněného již z prvních vymožených peněz z dubna 2020. Již téměř dva roky jsou tedy vymožené finance přerozdělovány v poměru 85:15 ve prospěch oprávněného. U řady z již dříve zahájených exekucí navíc došlo k přerozdělení již vymožených financí ve prospěch oprávněného. 

 

Poměr při rozdělení vymožených peněz

Aktuální poměr pro přerozdělení z vymožených peněz je 85:15 ve prospěch oprávněného. Typické dlužné výživné v roce 2021 se pohybuje kolem 40 000 Kč. Případ přerozdělení peněz by tedy vypadal následovně:

  • exekutor vymáhá pohledávku pro oprávněného ve výši 40 000 Kč, a současně i náklady exekuce ve výši 6 000 Kč (odměna) + 3 500 Kč (hotové paušální výdaje) (+DPH) a náklady právního zastoupení ve výši 484 Kč (vč. DPH)

  • exekutor vymůže 20 000 Kč a v poměru 85:15 ve prospěch oprávněného mu vyplatí 17 000 Kč a 3 000 Kč (vč. DPH) si ponechá na náklady exekuce

  • až poté, co exekutor vymůže celou dlužnou částku 40 000 Kč + náklady exekuce 9 500 Kč + (DPH), začne vymáhat náklady právního zastoupení 484 Kč (vč. DPH), tedy náklady právního zastoupení se vymáhají jako poslední

Apelujeme na rodiče, aby dluh na výživném řešili včas a dluh na výživném nenarůstal roky. S narůstající výší dluhu se úměrně navyšují i náklady exekučního řízení. Kromě narůstajícího dluhu je velkou komplikací i promlčení výživného, ke kterému může dojít už po třech letech od splatnosti.

Diskusi nad tématem vítáme hlavně z toho důvodu, že ne všechny exekutorské úřady vymáhají výživné podle výše uvedeného schématu. Proto oceňujeme zahájení debaty i s ohledem na možnou budoucí legislativní změnu výpočtu přerozdělení vymožených peněz ve prospěch oprávněných.

 

Vyjádření exekutorské komory ke srovnávací tabulce

Ve vyjádření exekutorské komory je uvedeno, že poměr 85:15 je stanoven již od roku 2001 poté, co dojde k vymožení minimální odměny. Výhoda asistenčního programu vaševýžívné.cz spočívá mimo jiné v tom, že poměr 85:15 je aplikován již z první vymožené koruny a to od dubna 2020, nikoliv až po úhradě minimální odměny exekutora, která dosahuje částky 6655 Kč. Tato skutečnost není z vyjádření zřejmá a prezentované informace v reportáži působí zavádějícím dojmem.

Část samoživitelů, kteří se na naši organizaci obrátí, zkusili v minulosti vyhotovit návrh na nařízení exekuce napřímo přes exekutorský úřad. U podstatné většině těchto rodičů byla požadována platba za vyhotovení návrhu na nařízení exekuce. Zkušenost rodičů využívajících náš program tedy hovoří odlišně než je uvedeno v textovém vyjádření závěru reportáže.

 

Úspěšnost vymáhání v roce 2021

Je vhodné problematiku rovněž hodnotit v kontextu celého roku. V roce 2021 samoživitelé obdrželi z běžících exekucí zahájených skrze asistenční program vaševýživné.cz částku 69,3 milionů Kč. Odměna advokáta a exekutora ve stejném období činila 4,9 mil. Kč. Projekt vaševýživné.cz dokázal za dobu svého fungování pomoci získat dlužné výživné tisícovkám oprávněným. Proto se musíme vymezit vůči negativní konotaci reportáže.

 

Údajná 16 000 Kč částka za odstoupení od smlouvy a advokátem

V článku je dále zmíněna částka 5000 Kč, kterou by samoživitel měl zaplatit při vypovězení smlouvy o poskytování právních služeb. Reportáž dokonce zmiňuje vyšší částku až 16 000 Kč, kterou by samoživitelka paní Dancová měla zaplatit, jelikož její dlužné výživné za několik let je zcela výjimečné svoji výší. Žádnou výše zmíněnou částku však smlouvy se spolupracující advokátní kanceláří neobsahují. S advokátní kanceláří AK Truxa samoživitelé uzavírají smlouvu o bezplatném právním zastoupení od roku 2017 a nikdy ve smlouvách o bezplatném právním zastoupení nebyla uvedena minimální částka 5000 Kč při vypovězení smlouvy o bezplatném právním zastoupení.

Případů, kdy se klient rozhodne ukončit plnou moc a smlouvu s advokátem řešící právní zastoupení u exekuce na výživné v programu vaševýživné.cz, jsou ročně jednotky. Spolupracující advokáti ke všem podobným případům přistupují citlivě. Jinými slovy, neúčtovali by si částku 16 000 Kč ani jinou obdobně vysokou částku podle advokátního tarifu, který jim jinak podle smlouvy a advokátního tarifu přísluší. Tato částka je pak zcela výjimečná a vyplývá pouze z neobvykle vysoké částky dluhu na výživném za několik let a pro dvě děti.

Částka 16 000 Kč použitá ve článku pak nezazněla z úst a není obsahem žádné listiny žádného subjektu podílejícího se na programu vaševýživné.cz. V rámci tohoto programu ani není známo, že by paní Dancová o ukončení právního zastupování požádala.

 

Dlužné vs. běžné výživné

Reportáž se rovněž zmiňuje o tématu exekucí na dlužné a běžné výživné. Z naší více jak 5leté zkušenosti vyplývá, že povinní, tj. ti kteří mají vyživovací povinnost na dítě
a kteří ji neplní, zpravidla po vymožení původního dluhu přestávají platit tzv. běžné výživné, jinými slovy začne narůstat nový dluh díky neplacení výživného v probíhajícím měsíci a v měsících následujících. Proto pokud klient projeví zájem o exekuci na běžné výživné, tj. objektivně se obává budoucí platební morálky druhého rodiče, je exekuce zahájena rovněž na běžné výživné.

 

Advokát neboli náklady právního zastoupení

Úloha advokáta v celém procesu exekuce má z naší zkušenosti svůj význam. Domnívat se, že práci advokáta v procesu exekuce na výživném lze zjednodušit na pouhé formulářové vyhotovení návrhu na nařízení exekuce, je značně nepřesné. Každý případ obnáší převzetí a přípravu právního zastoupení nebo obhajoby obsahující zpravidla několik různých dokumentů, analýzu příchozích plateb a posouzení promlčeného období. Advokát se mimo jiné na výzvu soudního exekutora nebo exekučního soudu vyjadřuje jménem oprávněného k probíhajícímu exekučnímu řízení. Dále se účastní ústního jednání ve věci, zpravidla před soudem. Praxe navíc jednoznačně ukazuje, že povinní se často brání sofistikovaným způsobem, tj. prostřednictvím advokáta. Každý si dovede představit úspěšnost vymáhání, pokud by povinného zastupoval právní zástupce a oprávněného nikoliv.

Odměna advokáta do pohledávky 50 000,- Kč je 400,- Kč (bez DPH) a to v případě, že není třeba dalších právních úkonů způsobených především obranou povinného. Z praxe víme, že v 90 % případů je odměna advokáta právě zmíněných 400,- Kč (bez DPH) a v exekuci se tato odměna vymáhá jako poslední.

 

Slučování exekucí

Pokud rodič samoživitel vymáhá dluh na více dětí současně, tak exekuce je vedena na každé dítě zvlášť. Byť se na první pohled jeví, že výplatním místem a zákonným zástupcem je rodič samoživitel jako jedna osoba, faktickým účastníkem řízení jsou děti samotné. Tedy v případě vymáhání výživného na dvě děti se jedná o dva věřitele, byť dlužník je shodný. Nelze tedy účastníky řízení ve věci vymáhání výživného přirovnat k případům, na které pamatuje zákon z pohledu slučování exekucí, jako například jízda na černo, kdy věřitel (dopravní podnik) je u více prohřešků shodný. U případů, kdy existuje dluh na více dětí současně, je věřitel (dítě) rozdílný.

V minulosti náš asistenční program doporučoval exekuce z důvodu nákladové úspory slučovat, docházelo však k neshodám uvnitř rodiny z důvodu přerozdělení vymožených peněz.

Situace, kdy dlužník nehradí výživné na své 2 děti, kdy starší 19 leté dítě se v průběhu procesu vymáhání stalo zletilým, a na které mělo být hrazeno 2500 Kč měsíčně, a na mladší 15 leté dítě měl dlužník hradit částku 2200 Kč, byla velmi problematická u případů, kdy se nepodařilo vymoci ani výživné odpovídající součtu dvou měsíčních plateb, tj. 4700 Kč. Pokud například exekutor vymohl pouze 3100 Kč, docházelo ke sporům ohledně přerozdělení vymožených peněz. Starší 19leté dítě, které již z důvodu plnoletosti není zastupováno matkou, požadovalo z vymožené částky 3100 Kč úhradu svého dluhu (2500 Kč) nejdříve, jelikož tento dluh vznikl jako první. Naproti tomu rodič samoživitel, který stále zastupuje mladší neplnoleté dítě, zastával názor, že by se vymožená částka (3100 Kč) měla rozdělit rovným dílem mezi obě děti. Není tedy jasná metodika, jak by se mělo vymožené plnění mezi jednotlivé děti rozdělovat na úhradu běžného výživného a není už vůbec jasné, podle jakého klíče by se mělo rozdělovat dlužné výživné.

S ohledem na výše uvedený nejednoznačný výklad jsme se do doby než bude stanoven legislativní rámec pro slučování exekucí na výživné rozhodli exekuce vést na jednotlivé děti odděleně. Velmi vítáme možnost sloučení exekucí za předem stanovených podmínek. V tuto chvíli však svůj nárok na vymožené plnění vnímají účastníci řízení rozdílně, a proto jsou v tuto chvíli exekuce vedeny samostatně.

 

Možná řešení

Závěrem bychom chtěli zmínit, že byť exekuce mohou oprávněně vzbuzovat negativní emoce, tak v tuto chvíli neexistuje efektivnější právní nástroj k vymožení dlužné částky na výživném. Nežijeme bohužel v ideálním světě. V tom by žádné dluhy nevznikaly, zejména ne vůči dětem. Vždy se však snažíme mezi rodiči najít smírné řešení. Pokud všechny ostatní způsoby dohody selžou, má rodič samoživitel v zásadě dvě možnosti jak dále postupovat. Buď se smířit se skutečností, že dluh na výživném už nikdy neuvidí nebo zahájit exekuci a pokusit se peníze vymoci tímto způsobem, byť se souvisejícími vícenáklady na exekuci a právní zastoupení, které mohou protáhnout proces vymožení dluhu na výživném, a které jdou k tíži dlužníka.

 

Autor: Petr Sýkora a tým VašeVýživné.cz