Návrh na zrušení výživného

13. září 2023|

Vyživovací povinnost sice zaniká ze zákona, jsou situace, kdy je rodič nucen obrátit se svým nárokem na příslušný soud.

Návrh na zrušení výživného

Vyživovací povinnost rodičů k dítěti trvá po dobu, po kterou není dítě schopno samo se živit. Tento předpoklad je zakotven v občanském zákoníku, konkrétně v ustanovení § 911. Dle tohoto ustanovení tak není vyživovací povinnost omezena věkem dítěte, např. když studium dítěte neumožňuje zabezpečit veškeré jeho potřeby prací a v důsledku tohoto není dítě schopno se samo živit, vyživovací povinnost rodičů k dítěti tak trvá i bez ohledu na věk dítěte.

K zániku vyživovací povinnosti pak dochází přímo ze zákona. Typickým příkladem je pak situace, kdy dítě ukončí své studium a nastoupí do zaměstnání. V ten okamžik je dítě schopno se samo živit a vyživovací povinnost rodičů vůči němu tak zaniká. Ačkoliv vyživovací povinnost zaniká ze zákona, jsou situace, kdy je rodič nucen obrátit se svým nárokem na příslušný soud.

Návrh na zrušení vyživovací povinnosti

Okresní soud ………………………………………………………………….

Žalobce: jméno, příjmení, datum narození, bydliště

Žalovaný: jméno, příjmení, datum narození, bydliště

Rozsudkem Okresního soudu v ………………………………………… ze dne ……………., č.j. ……………………………………….. byla tehdy nezletilá dcera svěřena do výchovy matky a otci určeno přispívat na její výživu částkou ……………….,- Kč měsíčně, když tento rozsudek nabyl právní moci dne …………………………………. .

důkaz:

Rozsudek Okresního soudu…………………………………………………………..

Žalobce se nyní dozvěděl, že žalovaná se již nepřipravuje na své budoucí povolání a poté, co úspěšně vykonala maturitní zkoušku ……….. datum, je zaměstnána jako účetní ve firmě ……………………………………………………. a je tedy již schopna se živit sama.

důkaz:

Výslech účastníků

Vzhledem k tomu, že žalobkyně je již schopna se živit sama a jsou zde tedy dány důvody pro zrušení vyživovací povinnosti, žádám soud, aby po provedeném dokazování vydal tento

r o z s u d e k :

 I.     Vyživovací povinnost stanovená žalobci – otci …………………………………., nar. …………………………… rozsudkem Okresního soudu v ………………………………… ze dne ………………., č.j. ………………………………………….k žalované ………………………, nar. …………………………………. s e   z r u š u j e .

II.     Tím   s e   m ě n í   rozsudek Okresního soudu v ………………………….ze dne …………………………………, č.j. ……………………………………………… .

III.    Žádný z účastníků   n e m á   právo na náhradu nákladů řízení.

 

V …………………………………., dne ………………………………………………………

jméno, příjmení

podpis

 

Autor: VašeVýživné.cz

Doporučené články

20. června 2024|

Okruh společně posuzovaných osob v domácnosti

Jak je to se společně posuzovanými osobami při zjišťování nároku na finanční příspěvky od státu? Kdo se započítává, a kdo naopak příjmy dokládat nemusí?

13. června 2024|

Výživné po maturitě

Kdy má zletilý nárok na výživné i po maturitě?

5. června 2024|

Neplacení výživného

Jak postupovat v případě, že vám bývalý partner neplatí alimenty?

Všechny články