Návrh na výživné zletilého dítěte

28. května 2022|Dávky a příspěvky

I zletilé dítě má nárok na výživné, zde je vzor jak o něj u soudu zažádat.

Návrh na výživné zletilého dítěte

Návrh na výživné podává dítě po dosažení věku 18 let samo, případně prostřednictvím zákonného zástupce na základně procesní plné moci k zastupování. Podání návrhu se řídí občanský zákoník (§910 a násl. – Vyživovací povinnost), dále občanským soudním řádem a zákonem o zvláštních řízeních soudních.

Soud může přiznat výživné i zpětně nejdéle za dobu 3 let od zahájení soudního řízení, tj. od podání návrhu soudu. Návrh se podává u věcně a místně příslušného soudu. Řízení je osvobozeno od soudních poplatků dle ust. § 11 odst. 1 písm. c) zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, v platném znění.

Vzor návrhu na výživné zletilého dítěte

Název soudu

Adresa soudu 

Žalobce: (zletilé dítě)

Žalovaný: (rodič)

Návrh na výživné zletilého dítěte

I.

Žalovaný je otcem žalobce. Rodiče žalobce jsou v současné době v rozvodovém řízení. Žalobce vede společnou domácnost s matkou. Žalovaný na výživu žalobce nepřispívá.

Důkaz: rodný list žalobce, výslech účastníků

II.

Žalobce studuje ………………………………………………………………………………………. Potřeby žalobce jsou zvýšené z důvodu studia na vysoké škole. Žalobce má v souvislosti se studiem na vysoké školy tyto výdaje:

 

Žalobce má tyto další výdaje:

Důkaz: potvrzení o studiu na VŠ, výslech účastníků

III.

Žalovaný je zaměstnán jako …………………………………………… s příjmem ……………..(nebo není mi znám příjem).
Matka žalobce pracuje jako ………………………………….. s příjmem ……………………….

Důkaz: potvrzení o zaměstnání rodičů žalobce, výslech účastníků

IV.

Vzhledem k výše uvedenému navrhuji, aby soud vydal tento rozsudek:

Žalovaný je povinen platit žalobci na výživné měsíčně částku 3.500,- Kč, splatnou vždy do 15. dne v měsíci, počínaje dnem podání žaloby.

V …………. dne ………………

……………………………………..

Autor: VašeVýživné.cz

Doporučené články

20. června 2024|

Okruh společně posuzovaných osob v domácnosti

Jak je to se společně posuzovanými osobami při zjišťování nároku na finanční příspěvky od státu? Kdo se započítává, a kdo naopak příjmy dokládat nemusí?

13. června 2024|

Výživné po maturitě

Kdy má zletilý nárok na výživné i po maturitě?

5. června 2024|

Neplacení výživného

Jak postupovat v případě, že vám bývalý partner neplatí alimenty?

Všechny články