Návrh na výživné zletilého dítěte – vzor 2024

31. ledna 2024|

I zletilé dítě má nárok na výživné, zde je vzor jak o něj u soudu zažádat.

Návrh na výživné zletilého dítěte – vzor 2024

Návrh na výživné podává dítě po dosažení věku 18 let samo, případně prostřednictvím zákonného zástupce na základně procesní plné moci k zastupování. Podání návrhu se řídí občanský zákoník (§910 a násl. – Vyživovací povinnost), dále občanským soudním řádem a zákonem o zvláštních řízeních soudních.

Soud může přiznat výživné i zpětně nejdéle za dobu 3 let od zahájení soudního řízení, tj. od podání návrhu soudu. Návrh se podává u věcně a místně příslušného soudu. Řízení je osvobozeno od soudních poplatků dle ust. § 11 odst. 1 písm. c) zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, v platném znění.

Vzor návrhu na výživné zletilého dítěte

Název soudu

Adresa soudu 

Žalobce: (zletilé dítě)

Žalovaný: (rodič)

Návrh na výživné zletilého dítěte

I.

Žalovaný je otcem žalobce. Rodiče žalobce jsou v současné době v rozvodovém řízení. Žalobce vede společnou domácnost s matkou. Žalovaný na výživu žalobce nepřispívá.

Důkaz: rodný list žalobce, výslech účastníků

II.

Žalobce studuje ………………………………………………………………………………………. Potřeby žalobce jsou zvýšené z důvodu studia na vysoké škole. Žalobce má v souvislosti se studiem na vysoké školy tyto výdaje:

 

Žalobce má tyto další výdaje:

Důkaz: potvrzení o studiu na VŠ, výslech účastníků

III.

Žalovaný je zaměstnán jako …………………………………………… s příjmem ……………..(nebo není mi znám příjem).
Matka žalobce pracuje jako ………………………………….. s příjmem ……………………….

Důkaz: potvrzení o zaměstnání rodičů žalobce, výslech účastníků

IV.

Vzhledem k výše uvedenému navrhuji, aby soud vydal tento rozsudek:

Žalovaný je povinen platit žalobci na výživné měsíčně částku 3.500,- Kč, splatnou vždy do 15. dne v měsíci, počínaje dnem podání žaloby.

V …………. dne ………………

……………………………………..

Autor: VašeVýživné.cz

Doporučené články

22. února 2024|

Výše výživného a potenciální příjmy povinného

Co soud posuzuje při určení výživného?

15. února 2024|

Konec používání názvu „péče“

Už žádná střídavá nebo výlučná péče. Oba budou rodiči a pouze se stanoví, kdo se které dny o děti stará.

7. února 2024|

Úprava systému sociálních dávek od roku 2025

MPSV přichází s největší úpravou systému sociálních dávek za 30 let, ocenit má hlavně rodiny a snahu pracovat.

Všechny články