Informace

Podmínky užití stránek, zmocnění, souhlas se zasíláním obchodních sdělení a souhlas se zpracováním osobních údajů

Podmínky užití stránek

 1. Uživatel stránek www.vasevyzivne.cz (dále jen Stránky) bere na vědomí účel těchto Stránek, kterým je informování o způsobů vymáhání dlužného výživného a zajištění oslovení odborníků, kteří mohou uživatelům s vymáháním výživného pomoci.
 2. Uživatel bere na vědomí, že Stránky poskytují pouze orientační informace a nejsou právním poradenstvím a právní službou a jejich užití je zcela zdarma.
 3. Zmocnění

 4. Uživatel Stránek vyplněním svého jména a příjmení do formuláře a zaškrtnutím políčka „Souhlasím s podmínkami a zpracováním osobních údajů“ udílí plnou moc spolku Asociace neúplných rodin, z.s., IČ: 229 03 259, se sídlem Oplanská 2614, 19016, Praha 9 zapsaného ve Spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. L 22512 (dále jen „Společnost“), k tomu, aby Společnost jménem uživatele pouze požádala vybraného advokáta, aby nabídl uživateli podmínky právního zastoupení za účelem vymožení dlužných alimentů.
 5. Užitím Stránek a udělením plné moci se uživatel k ničemu nezavazuje a nevzniká mu žádná povinnost cokoliv hradit a může se rozhodnout nabídku advokáta odmítnout či na ni nijak nereagovat.
 6. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení

 7. Uživatel zaškrtnutím pole „Souhlasím s podmínkami a zpracováním osobních údajů“ udílí souhlas se zasíláním obchodních sdělení dle ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů. Společnost je tak oprávněna uživateli zasílat obchodní sdělení na email, který uživatel uvedl.
 8. Souhlas se zpracováním osobních údajů

 9. Uživatel postupem dle předchozího bodu souhlasí se shromažďováním, zpracováním a uchováním osobních údajů obsažených ve formuláři na Stránkách (svého jména a příjmení, emailové adresy a telefonního čísla), a to Spolkem jako Správcem.
 10. Osobní údaje jsou shromažďovány a zpracovávány za účelem možnosti komunikace a kontaktování uživatele, pro oslovení advokátů a pro zasílání obchodních sdělení. Právním důvodem jejich zpracování je souhlas uživatele.
 11. Příjemcem osobních údajů jsou odborníci, kteří mohou uživateli s vymáháním výživného pomoci, poskytovatel dotace pro činnost spolku, na jejímž základě je tato činnost poskytována uživateli zdarma a orgány provádějící kontrolu.
 12. Sumarizované anonymizované údaje mohou být použity pro statistické údaje.
 13. Souhlas uživatel poskytuje na dobu vyřizování své záležitosti s vymáháním výživného, a po té na dobu jednoho roku z důvodu opětného kontaktování uživatele. Souhlas může uživatel kdykoliv a bez jakýchkoliv podmínek a důsledků odvolat.
 14. Zároveň uživatel prohlašuje, že si je vědom svých práv subjektu údajů - existence práva požadovat od správce informaci o zpracovávaných osobních údajích, přístup k osobním údajům, které se jej týkají, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě na omezení jejich zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů.
 15. Uživatel má právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domnívá, že zpracováním osobních údajů spolkem dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu - Úřadu na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.
 16. Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické či právnické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení smluvního poměru, pracovního poměru nebo prací.
 17. Uživatel byl se všemi částmi vyplňovaného formuláře seznámen a všechny údaje jsou přesné a pravdivé a poskytuje je dobrovolně.
 18. Souhlas

 19. Přijetím těchto podmínek a používáním Stránek uživatel prohlašuje, že se s podmínkami seznámil, rozumí jim a souhlasí s nimi.