Vyrovnání majetku po rozvodu manželů 2020

11. ledna 2020|Peníze

Vypořádání společného majetku by mělo proběhnout po každém rozvodu manželství. Jakým způsobem probíhá a kterých věcí se týká?

Vyrovnání majetku po rozvodu manželů 2020

Dochází-li k rozvodu manželství, je potřeba rozdělit i společný majetek manželů. V takové chvíli nastává zánik společného jmění manželů (SJM) a je nutné zajistit jeho vypořádání. Jak to probíhá a jakých věcí se vypořádání týká? To si povíme v následujícím článku.

Kde to jde, zvolte dohodu

Ideálním stavem při vyrovnávání společného jmění je nepochybně dohoda manželů, která vede k poklidnému vyřešení celé situace. Dle nového občanského zákoníku už ani není nutné mít dohodu o vypořádání v písemné formě. Bohatě stačí, pokud se na vyrovnání domluvíte a následně oba dodržíte své závazky.

I zde jsou však stanoveny výjimky, kdy je nutné sepsat dohodu písemně. Jedná se o situace, kdy je dohoda uzavírána ještě v průběhu manželství nebo se týká věci, u níž je ze zákona požadován písemný zápis o převodech vlastnických práv. Takovou věcí bývá tradičně například nemovitost.

Vždy platí, že dohodou nesmí být ohrožena práva třetích osob (nejčastěji věřitelů). K této situaci může dojít tehdy, kdy si jeden z manželů převezme dluhy, zároveň však nebude disponovat žádným dalším majetkem ze SJM – v takovém případě lze předpokládat, že dluhy nebude mít z čeho splácet.  

Dělení majetku

Soudní rozhodnutí o dělení majetku

Pokud mezi manžely panují spory o majetek, které nelze vyřešit pouhou dohodou, zapojuje se do otázky vyrovnání soud. Činí tak na návrh jednoho z manželů. Návrh lze podat nejpozději do tří let od rozvodu manželství, a to k okresnímu soudu, který rozhodoval o samotném rozvodu.

Pokud do tří let od rozvodu nedojde k dohodě ani k soudnímu vyrovnání, je uplatněna tzv. zákonná domněnka, která určuje, že movité věci zůstávají ve vlastnictví toho z manželů, který je dosud užíval, a ostatní věci, včetně nemovitostí a závazků přecházejí do podílového vlastnictví obou manželů.

Při podání návrhu je nutné počítat s poplatky, jejichž výše se odvíjí od počtu nemovitostí či podniků, jež jsou předmětem řízení. Ten z manželů, který návrh podává, by měl blíže specifikovat nejen společný majetek a závazky, ale také návrh rozhodnutí – tedy co by komu mělo připadnout.

Soud poté k návrhu může přihlédnout, není to však jeho povinností. Návrh je nejčastěji přijat v případech, kdy je navrženo spravedlivé dělení mezi oba manžely a nejsou ohroženy zájmy třetích osob.

V opačných případech soud vydává své vlastní rozhodnutí, v němž jsou zohledněny nejen zájmy obou manželů a případných věřitelů, ale také nezaopatřených dětí. Kromě toho soud přihlíží i k chování manželů, jejich přispívání do SJM i k péči o rodinu. Například pokud je součástí SJM byt či rodinný dům, může jej soudce přiznat tomu z rodičů, který má dítě ve výhradní péči.  

Co patří do SJM?

Do SJM patří všechny movité a nemovité věci, které jeden či oba manželé nabyli v době manželství a na jejichž nákupu se společně podíleli, případně je hradili ze společných prostředků. Pokud jeden z manželů začal během manželství podnikat, patří do SJM i jeho podíl ve společnosti (nevztahuje se to však na členská práva či povinnosti). Do SJM také patří veškeré závazky, které během manželství vznikly oběma manželům současně.

Do SJM naopak nepatří věci sloužící k osobní potřebě (například oblečení, hygienické potřeby) nebo věci, které jeden z manželů získal darem či v rámci dědictví. Pokud by však byl předmětem dědictví byt, který bude pronajímán, peníze z pronájmu již do SJM patří. Pokud by však s darovanou nemovitostí byly spojené i dluhy, budou se týkat pouze majitele nemovitosti a nebudou součástí SJM.

 

Máte za sebou vypořádání majetku nebo vás tato procedura v dohledné době čeká? Podělte se s námi i s dalšími rodiči ve skupině Rodina, výživné a vše s tím spojené o své zkušenosti.

 

Doporučené články

3. října 2022|Vymáhání výživného

7 tipů, jak pomoci kamarádce, které dluží partner na výživném

S problematikou výživného a s ním souvisejících dluhů se setkáváme opravdu dnes a denně. Výjimkou tak často není ani naše nejbližší okolí.

13. září 2022|Vymáhání výživného

Osobní bankrot a výživné

Vyhlášení osobního bankrotu je často pro věřitele opravdovou noční můrou. V případě výživného se však nemusíte ničeho bát. Stačí jen vědět, jak postupovat.

7. září 2022|Informace

Trestní oznámení pro neplacení výživného

Porušení vyživovací povinnosti se po čtyřech měsících stává trestným činem. Jak v takovém případě postupovat a na koho se obrátit?

Všechny články