Rozvod manželství – vzor

20. července 2023|

Návrh na rozvod se k soudu podává ve dvou kopiích. Vzor žádosti o rozvod si můžete podle svých potřeb upravit.

Rozvod manželství – vzor

Tento vzor je obecný a není přizpůsoben individuálním požadavkům jednotlivých případů. 

NÁVRH NA ROZVOD MANŽELSTVÍ

Okresní soud/ Obvodní soud ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Manželka:

Jméno…………………………….

Příjmení……………………………. Příjmení za svobodna………………………

Datum narození……………………………….

Trvale bytem…………………………………….

T. č. bytem…………………………………………

Adresa pro doručení……………………………….

Manžel:

Jméno…………………………….

Příjmení……………………………. Příjmení za svobodna………………………

Datum narození……………………………….

Trvale bytem…………………………………….

T. č. bytem…………………………………………

Adresa pro doručení……………………………….

Návrh na rozvod manželství

I.

Manželství jsme uzavřeli dne ………… před …………………………………. (magistrátem města, městským úřadem, výborem a podobně) v …………………………………..

U obou účastníků se jedná o manželství ………………(prvé popř. druhé, třetí – pokud ano, sdělit kterým soudem a pod jakou spisovou značkou byla předchozí manželství rozvedena).

Okresní soud……………………………………….. Spisová značka……………………

Oba jsme ………………….. občanství. Naše poslední společné (trvalé) bydliště bylo na adrese …………………………………………………………………………….

Důkaz: oddací list (originál nebo ověřená kopie)

II.

Z manželství se narodilo ….. dětí, a to:

syn/dcera………………………………………………………………,nar. dne ……………………………….

syn/dcera………………………………………………………………..,nar.dne ………………………………

Současně s tímto návrhem podávám u Okresního soudu v …………………návrh na určení péče a výživy k nezletilé/mu……………………………………….. (jen pokud jsou děti dosud nezletilé)

nezletilé/mu……………………………………….. (jen pokud jsou děti dosud nezletilé)

nezletilé/mu………………………………….…… (jen pokud jsou děti dosud nezletilé)

Důkaz: rodné listy nezl. dětí (v kopii)

III.

POPIS PRŮBĚHU MANŽELSTSVÍ (po jak dlouhé známosti a z jakého důvodu uzavřeno manželství; problémy, důvod rozvodu, uvést od kdy spolu nežijí, nestýkají se, nevedou společnou domácnost — vše svými slovy)

Důkaz: výslechem účastníků

S ohledem na shora uvedené skutečnosti navrhuji, aby soud po provedeném řízení vydal tento

Rozsudek :

Manželství …………………………………………………… (jméno a příjmení manžela/ky) a ………………………………………………. (jméno a příjmení manžela/ky), rozené ……………………………….., uzavřené dne …………… před …………………………………………. (MěNV, městským úřadem) v ……………………………………… s e  r o z v á d í .

V …………………………………….. dne ………..

……………………………………………………….. ……………………………………………………

Návrh podává: jméno, příjmení (hůlkovým písmem) / podpis osoby (osob), které návrh podávají

                                                                  

 

 

Autor: Vaševýživné.cz

Doporučené články

20. září 2023|

Určování otcovství v ČR

Jak postupovat při určení otcovství v České Republice?

13. září 2023|

Návrh na zrušení výživného

Vyživovací povinnost sice zaniká ze zákona, jsou situace, kdy je rodič nucen obrátit se svým nárokem na příslušný soud.

6. září 2023|

Výsledky letního průzkumu na téma náhradní výživné

„Nebýt náhradního výživného, poslední dny v měsíci jíme suché rohlíky,“ říká samoživitelka Marcela

Všechny články