Pěstounská péče

19. března 2024|

Chcete se stát pěstouny? Přečtěte si článek, jak začít.

Pěstounská péče

Pěstounská péče je určena dětem, o které se rodiče neumějí, nechtějí  či nejsou schopni starat. Do náhradní rodinné péče jsou nahlašovány zejména děti, které jsou tzv. sociálně osiřelé. To znamená děti, které sice mají matku a otce či alespoň jednoho z nich, ale ti se o ně nemohou, nechtějí nebo neumějí starat. Děti jsou do evidence krajského úřadu nahlašované obecním úřadem obce s rozšířenou působností. 

Žadatel o svěření dítěte do pěstounské péče by měl být člověk vysokého morálního kreditu, motivací pro přijetí dítěte by měla být především touha pomoci dítěti, které nemělo doposud v životě příliš štěstí. Pokud jste se rozhodli přijmout dítě do pěstounské péče, zajděte nejprve na sociální odbor obecního úřadu obce s rozšířenou působností  a zde si podat žádost o přijetí dítěte do náhradní rodinné péče – pěstounské péče.

OSPOD (orgán sociálně- právní ochrany dětí) zkoumá, zda zájemce může poskytnout dítěti vzornou péči a bezpečné zázemí. Zájemci rovněž prochází školením a absolvováním psychologických testů.

Žadatel, který projde touto přípravou, je zařazen do evidence osob vhodných pro výkon náhradní rodinné péče a už pouze čeká na oznámení o nalezení a vybrání vhodného dítěte. Když se tak stane, krajský úřad žadatele vyrozumí, ve kterém ústavu se dítě nachází a že mají právo se s ním seznámit.

Po seznámení s dítětem mají žadatelé právo se vyjádřit, zda chtějí dítě do své péče. Pokud se rozhodnou že ano, podají si žádost na obecní úřad – ten jim usnesením svěří dítě do tzv. předpěstounské péče, která trvá 3 měsíce a během těchto tří měsíců si musí podat návrh k soudu na svěření dítěte do pěstounské péče.

Pěstoun je povinen o dítě osobně pečovat a při péči o osobu dítěte vykonává přiměřeně práva a povinnosti rodičů. Pěstoun nemá vyživovací povinnost k dítěti a právo zastupovat dítě a spravovat jeho záležitosti má jen v běžných věcech, neboť toto právo nadále náleží rodičům, pokud ovšem nejsou v rodičovské zodpovědnosti omezeni, nebo pokud jí nejsou zbaveni nebo není její výkon pozastaven. Má-li pěstoun za to, že rozhodnutí zákonného zástupce dítěte není v souladu se zájmem dítěte, může se domáhat rozhodnutí soudu.

Pěstouni vykonávají výchovu nezletilých dětí jim svěřených, a za to jsou oprávněni žádat speciální dávky:

  • dávky pěstounské péče příspěvek na úhradu potřeb dítěte
  • odměna pěstouna

jednorázové dávky: příspěvek při převzetí dítěte, příspěvek na zakoupení motorového vozidla.

Dále může pěstounovi vzniknout nárok i na další dávky státní sociální podpory – rodičovský příspěvek, přídavek na dítě apod.

Pěstounská péče vzniká rozhodnutím soudu a končí zletilostí dítěte. Může být také zrušena, a to jen rozhodnutím soudu, který jí může zrušit jen z důležitých důvodů. Učiní tak vždy, jestliže o to požádá pěstoun.

Autor: VašeVýživné.cz

Doporučené články

3. července 2024|

Tipy jak zabavit děti na dovolené

Pokud se v následujících dnech chystáte na svou toužebně očekávanou letní dovolenou s dětmi, měli byste věnovat pozornost nejen balení a nákupům chybějících nezbytností, ale také programu, kterým na dovolené zabavíte své ratolesti.

28. června 2024|

Náhradní výživné a jak jej získat?

Máte nárok na náhradní výživné? Níže se o podmínkách získání dozvíte.

20. června 2024|

Okruh společně posuzovaných osob v domácnosti

Jak je to se společně posuzovanými osobami při zjišťování nároku na finanční příspěvky od státu? Kdo se započítává, a kdo naopak příjmy dokládat nemusí?

Všechny články