Exekuce na výživné. Řešení, kdy všechny ostatní způsoby dohody selžou

25. října 2022|Tiskové zprávy

Praha, 24. října – Exekuce na výživné. Téma, které je velmi citlivé pro všechny zúčastněné. Zejména však pro dítě. Neplacení výživného je vážným činem, který může negativně ohrozit fungování celé rodiny a s jeho neplacením se setkává stále velké množství rodičů samoživitelů. Exekuční vymáhání je řešením v případě, že všechny ostatní způsoby dohody selžou.  

Způsob, jímž jsou přerozdělovány vymožené prostředky nebyl vždy stejný, jako je tomu nyní. Dřívější poměr z vymožených peněz, které se dělily mezi exekutora na jedné straně a oprávněného s advokátem na straně druhé, nebyl v minulosti vhodně nastaven. Ihned poté, co program VašeVýživné.cz začal registrovat první výtky k poměru přerozdělení peněz, byl zahájen dialog o změně tohoto poměru se spolupracujícími exekutorskými úřady. „Výsledkem těchto jednání je dohoda o přerozdělení v poměru 85:15 ve prospěch oprávněného, tedy dítěte, již z prvních vymožených peněz z dubna 2020. Již téměř dva roky jsou tedy vymožené finance přerozdělovány v poměru 85:15 ve prospěch oprávněného. Stanovený poměr je uplatňován již z první vymožené koruny, tedy nikoliv až po zaplacení minimálních nákladů exekutorskému úřadu. U řady, z již dříve zahájených exekucí, navíc došlo k přerozdělení již vymožených financí ve prospěch dítěte,“ doplňuje projektový manažer Petr Sýkora z programu VašeVýživné.cz.

 Poměr při rozdělení vymožených peněz

Aktuální poměr pro přerozdělení z vymožených peněz je 85:15 ve prospěch dítěte nebo zletilého (oprávněného). Typické dlužné výživné v roce 2021 se pohybuje kolem 40 000 Kč. Případ přerozdělení peněz by tedy vypadal následovně:

  • exekutor vymáhá pohledávku pro oprávněného ve výši 40 000 Kč, a současně i náklady exekuce ve výši 6 000 Kč (odměna) + 3 500 Kč (hotové paušální výdaje) (+DPH) a náklady právního zastoupení ve výši 484 Kč (vč. DPH)
  • exekutor vymůže 20 000 Kč a v poměru 85:15 ve prospěch oprávněného mu vyplatí 17 000 Kč a 3 000 Kč (vč. DPH) si ponechá na náklady exekuce
  • až poté, co exekutor vymůže celou dlužnou částku 40 000 Kč + náklady exekuce 9 500 Kč + (DPH), začne vymáhat náklady právního zastoupení 484 Kč (vč. DPH), tedy náklady právního zastoupení se vymáhají jako poslední.

„Apelujeme na rodiče, aby dluh na výživném řešili včas a dluh na výživném nenarůstal roky. S narůstající výší dluhu se úměrně navyšují i náklady exekučního řízení. Kromě narůstajícího dluhu je velkou komplikací i promlčení výživného, ke kterému může dojít už po třech letech od splatnosti,“ doplňuje Petr Sýkora. 

 Advokát neboli náklady právního zastoupení

Úloha advokáta v celém procesu exekuce má svůj význam. Domnívat se, že práci advokáta v procesu exekuce na výživném lze zjednodušit na pouhé formulářové vyhotovení návrhu na nařízení exekuce, je značně nepřesné. Každý případ obnáší:

  • převzetí a přípravu právního zastoupení nebo obhajoby obsahující zpravidla několik různých dokumentů,
  • analýzu příchozích plateb a posouzení promlčeného období.

Advokát se mimo jiné na výzvu soudního exekutora nebo exekučního soudu vyjadřuje jménem oprávněného k probíhajícímu exekučnímu řízení. Dále se účastní ústního jednání ve věci, zpravidla před soudem. „Praxe navíc jednoznačně ukazuje, že povinní se často brání sofistikovaným způsobem, tj. prostřednictvím advokáta. Každý si dovede představit úspěšnost vymáhání, pokud by povinného zastupoval právní zástupce a oprávněného nikoliv,“ doplňuje Sýkora. 

Pro představu: Odměna advokáta do pohledávky 50 000,- Kč je 400,- Kč (bez DPH), a to v případě, že není třeba dalších právních úkonů způsobených především obranou povinného. Petr Sýkora dodává: „Z praxe víme, že v 90 % případů je odměna advokáta právě zmíněných 400,- Kč (bez DPH) a v exekuci se tato odměna navíc nově vymáhá jako poslední. Právní zastoupení oprávněných v exekučním řízení musíme proto jednoznačně doporučit.“

 Slučování exekucí

Pokud rodič samoživitel vymáhá dluh na více dětí současně, tak je exekuce vedena na každé dítě zvlášť. Byť se na první pohled jeví, že výplatním místem a zákonným zástupcem je rodič samoživitel jako jedna osoba, faktickým účastníkem řízení jsou děti samotné. Tedy v případě vymáhání výživného na dvě děti se jedná o dva věřitele, byť dlužník je shodný. Nelze tedy účastníky řízení ve věci vymáhání výživného přirovnat k případům, na které pamatuje zákon z pohledu slučování exekucí, jako například jízda na černo, kdy věřitel (dopravní podnik) je u více prohřešků shodný. U případů, kdy existuje dluh na více dětí současně, je věřitel (dítě) rozdílný.

Příklad z praxe:

Situace, kdy dlužník nehradí výživné na své dvě děti, kdy starší 19leté dítě se v průběhu procesu vymáhání stalo zletilým, a na které mělo být hrazeno 2 500 Kč měsíčně, a na mladší 15leté dítě měl dlužník hradit částku 2 200 Kč, byla velmi problematická u případů, kdy se nepodařilo vymoci ani výživné odpovídající součtu dvou měsíčních plateb, tj. 4 700 Kč. Pokud například exekutor vymohl pouze 3 100 Kč, docházelo ke sporům ohledně přerozdělení vymožených peněz. Starší 19leté dítě, které již z důvodu plnoletosti není zastupováno matkou, požadovalo z vymožené částky 3 100 Kč úhradu svého dluhu (2 500 Kč) nejdříve, jelikož tento dluh vznikl jako první. Naproti tomu rodič samoživitel, který stále zastupuje mladší neplnoleté dítě, zastával názor, že by se vymožená částka (3 100 Kč) měla rozdělit rovným dílem mezi obě děti. 

Není tedy jasná metodika, jak by se mělo vymožené plnění mezi jednotlivé děti rozdělovat na úhradu běžného výživného a není už vůbec jasné, podle jakého klíče by se mělo rozdělovat dlužné výživné.

S ohledem na výše uvedený nejednoznačný výklad jsme se do doby, než bude stanoven legislativní rámec pro slučování exekucí na výživné, rozhodli exekuce vést na jednotlivé děti odděleně. Velmi vítáme možnost sloučení exekucí za předem stanovených podmínek. V tuto chvíli však svůj nárok na vymožené plnění vnímají účastníci řízení rozdílně, a proto jsou v tuto chvíli exekuce vedeny samostatně.

Možná řešení

Exekuce mohou oprávněně vzbuzovat negativní emoce, ale faktem zůstává, že v tuto chvíli neexistuje efektivnější právní nástroj k vymožení dlužné částky na výživném. Nežijeme bohužel v ideálním světě. V tom by žádné dluhy nevznikaly, zejména ne vůči dětem. Pokud všechny ostatní způsoby dohody selžou, má rodič samoživitel v zásadě dvě možnosti, jak dále postupovat. Buď se smířit se skutečností, že dluh na výživném už nikdy neuvidí nebo zahájit exekuci a pokusit se peníze vymoci tímto způsobem, byť se souvisejícími vícenáklady na exekuci a právní zastoupení, které mohou protáhnout proces vymožení dluhu na výživném, a které jdou k tíži dlužníka.

„Zahájení jakékoliv debaty na téma exekuce a samoživitelé, vítáme. Zejména s ohledem na možnou budoucí legislativní změnu výpočtu přerozdělení vymožených peněz ve prospěch oprávněných,“ uzavírá téma Sýkora.

Autor: VašeVýživné.cz

Doporučené články

3. července 2024|

Tipy jak zabavit děti na dovolené

Pokud se v následujících dnech chystáte na svou toužebně očekávanou letní dovolenou s dětmi, měli byste věnovat pozornost nejen balení a nákupům chybějících nezbytností, ale také programu, kterým na dovolené zabavíte své ratolesti.

28. června 2024|

Náhradní výživné a jak jej získat?

Máte nárok na náhradní výživné? Níže se o podmínkách získání dozvíte.

20. června 2024|

Okruh společně posuzovaných osob v domácnosti

Jak je to se společně posuzovanými osobami při zjišťování nároku na finanční příspěvky od státu? Kdo se započítává, a kdo naopak příjmy dokládat nemusí?

Všechny články