Vyjádření ke článku řešící exekuce

Rádi bychom se vyjádřili k článku na webu investigace.cz řešící téma exekucí na výživné. Vítáme, že se nad tématem zahájil širší dialog. Větší povědomí o tématu může přinést nový pohled na problematiku.

Jedná se o téma, které je velmi citlivé pro všechny zúčastněné. Zejména však pro dítě. Pouze necelých 10 % samoživitelů, kteří se na nás obrátí, zahájí exekuci. Zbylým 90 % samoživitelů dokážeme pomoci jinými způsoby, mnohdy pouhým vyslechnutím jejich příběhu a vyjádřením psychické podpory, mediací či poskytnutím odborné psychologické pomoci. Exekuce jako taková je řešení, které je vhodné za předpokladu, že všechny ostatní způsoby dohody selžou.

V minulosti mohlo docházet k případům, kterým se článek věnuje. Jsme si vědomi, že poměr z vymožených peněz, které se dělily mezi exekutora na jedné straně
a samoživitele s advokátem na straně druhé, nebyl v minulosti vhodně nastaven. Proto jsme již začátkem roku 2020 zajistili po jednání s exekutorskými úřady změnu poměru vymožených peněz ve prospěch oprávněného. U řady z již dříve zahájených exekucí navíc došlo k přerozdělení již vymožených financí ve prospěch oprávněného.

 

Poměr při rozdělení vymožených peněz

Aktuální poměr pro přerozdělení z vymožených peněz je 85:15 ve prospěch oprávněného. Typické dlužné výživné v roce 2021 se pohybuje kolem 40 000 Kč. Případ přerozdělení peněz by tedy vypadal následovně:

  • exekutor vymáhá pohledávku pro oprávněného ve výši 40 000 Kč, a současně i náklady exekuce ve výši 6 000 Kč (odměna) + 3 500 Kč (hotové paušální výdaje) (+DPH) a náklady právního zastoupení ve výši 484 Kč (vč. DPH)

  • exekutor vymůže 20 000 Kč a v poměru 85:15 ve prospěch oprávněného mu vyplatí 17 000 Kč a 3 000 Kč (vč. DPH) si ponechá na náklady exekuce

  • až poté, co exekutor vymůže celou dlužnou částku 40 000 Kč + náklady exekuce 9 500 Kč + (DPH), začne vymáhat náklady právního zastoupení 484 Kč (vč. DPH), tedy náklady právního zastoupení se vymáhají jako poslední

Apelujeme na rodiče, aby dluh na výživném řešili včas a dluh na výživném nenarůstal roky. S narůstající výší dluhu se úměrně navyšují i náklady exekučního řízení. Kromě narůstajícího dluhu je velkou komplikací i promlčení výživného, ke kterému může dojít už po třech letech od splatnosti.

Diskusi nad tématem vítáme hlavně z toho důvodu, že ne všechny exekutorské úřady vymáhají výživné podle výše uvedeného schématu. Proto oceňujeme zahájení debaty i s ohledem na možnou budoucí legislativní změnu výpočtu přerozdělení vymožených peněz ve prospěch oprávněných.

 

Úspěšnost vymáhání v roce 2021

Je vhodné problematiku rovněž hodnotit v kontextu celého roku. V roce 2021 samoživitelé obdrželi z běžících exekucí zahájených skrze asistenční program vaševýživné.cz částku 69,3 milionů Kč. Odměna advokáta a exekutora ve stejném období činila 4,9 mil. Kč.

 

Údajná 16 000 Kč částka za odstoupení od smlouvy a advokátem

V článku je dále zmíněna částka 5000 Kč, kterou by samoživitel měl zaplatit při vypovězení smlouvy o poskytování právních služeb. Článek dokonce zmiňuje vyšší částku až 16 000 Kč, kterou by samoživitelka paní Dancová měla zaplatit, jelikož její dlužné výživné za několik let je zcela výjimečné svoji výší. Žádnou výše zmíněnou částku však smlouvy se spolupracující advokátní kanceláří neobsahují. S advokátní kanceláří AK Truxa samoživitelé uzavírají smlouvu o bezplatném právním zastoupení od roku 2017 a nikdy ve smlouvách o bezplatném právním zastoupení nebyla uvedena minimální částka 5000 Kč při vypovězení smlouvy o bezplatném právním zastoupení.

Právem každého samoživitele nebo jeho zákonného zástupce je od smlouvy odstoupit, byť by se jednalo o smlouvu o bezplatném právním zastoupení. Pro takový případ však samoživitel na základě smlouvy ztrácí právo na bezplatné právní zastoupení v exekučním řízení v rámci programu vaševýživné.cz. Proto klient při předčasném ukončení právního zastoupení uhradí advokátovi odměnu a náklady dosavadního právního zastupování jako při běžném zastupování podle vyhlášky o advokátním tarifu, což je ve smlouvě výslovně sjednáno. Výše takové částky je dána počtem úkonů právní služby a tarifní odměnou za úkon.

To však neznamená, že si advokát automaticky účtuje částku, na kterou má u pohledávek převyšujících 50 000 Kč (příklad paní Dancové) zákonný nárok. Případů, kdy se klient rozhodne ukončit plnou moc a smlouvu s advokátem řešící právní zastoupení u exekuce na výživné v programu vaševýživné.cz, jsou ročně jednotky. Spolupracující advokáti ke všem podobným případům přistupují citlivě. Jinými slovy, neúčtovali by si částku 16 000 Kč ani jinou obdobně vysokou částku podle advokátního tarifu, která je v článku od paní Čápové zmíněna. Tato částka je pak zcela výjimečná a vyplývá pouze z neobvykle vysoké částky dluhu na výživném za několik let a pro dvě děti.

Částka 16 000 Kč použitá ve článku pak nezazněla z úst a není obsahem žádné listiny žádného subjektu podílejícího se na programu vaševýživné.cz. V rámci tohoto programu ani není známo, že by paní Dancová o ukončení právního zastupování požádala.

Spolupracující advokáti s ohledem na složitou situaci samoživitelů u těchto několika málo případů ročně navrhují k zaplacení vždy pouze poměrnou až symbolickou částku z nároku, který jim jinak podle smlouvy a advokátního tarifu přísluší.

 

Dlužné vs. běžné výživné

Článek se rovněž zmiňuje o tématu exekucí na dlužné a běžné výživné. Z naší více jak 5leté zkušenosti vyplývá, že povinní, tj. ti kteří mají vyživovací povinnost na dítě
a kteří ji neplní, zpravidla po vymožení původního dluhu přestávají platit tzv. běžné výživné, jinými slovy začne narůstat nový dluh díky neplacení výživného v probíhajícím měsíci a v měsících následujících. Proto pokud klient projeví zájem o exekuci na běžné výživné, tj. objektivně se obává budoucí platební morálky druhého rodiče, je exekuce zahájena rovněž na běžné výživné.

 

Advokát neboli náklady právního zastoupení

Úloha advokáta v celém procesu exekuce má z naší zkušenosti svůj význam. Domnívat se, že práci advokáta v procesu exekuce na výživném lze zjednodušit na pouhé formulářové vyhotovení návrhu na nařízení exekuce, je značně nepřesné. Každý případ obnáší převzetí a přípravu právního zastoupení nebo obhajoby obsahující zpravidla několik různých dokumentů, analýzu příchozích plateb a posouzení promlčeného období. Advokát se mimo jiné na výzvu soudního exekutora nebo exekučního soudu vyjadřuje jménem oprávněného k probíhajícímu exekučnímu řízení. Dále se účastní ústního jednání ve věci, zpravidla před soudem. Praxe navíc jednoznačně ukazuje, že povinní se často brání sofistikovaným způsobem, tj. prostřednictvím advokáta. Každý si dovede představit úspěšnost vymáhání, pokud by povinného zastupoval právní zástupce a oprávněného nikoliv.

Odměna advokáta do pohledávky 50 000,- Kč je 400,- Kč (bez DPH) a to v případě, že není třeba dalších právních úkonů způsobených především obranou povinného. Z praxe víme, že v 90% případů je odměna advokáta právě zmíněných 400,- Kč (bez DPH) a v exekuci se tato odměna vymáhá jako poslední.

Na situaci související s advokátem je potřeba rovněž nahlížet v kontextu srovnání se situací, kdy by klient vymáhal výživné sám prostřednictvím svého advokáta. Je zcela běžné, a nikdo by se nad touto skutečností nepozastavil, že advokát si za svoji práci nechá zaplatit předem smluvenou částku. Pokud je vymáhání výživného zahájeno přes vaševýživné.cz, oprávněný neplatí dopředu žádnou platbu a ani v případě neúspěšné exekuce se oprávněný nijak nepodílí na vzniklých nákladech. Nutno podotknout, že úspěšnost vymáhání výživného v exekucích se pohybuje kolem 21 %.

Právem každého samoživitele nebo jeho zákonného zástupce je od smlouvy odstoupit, byť by se jednalo o smlouvu o bezplatném právním zastoupení. Pro takový případ však samoživitel na základě smlouvy ztrácí právo na bezplatné právní zastoupení v exekučním řízení v rámci programu VašeVýživné.cz. Proto klient při předčasném ukončení právního zastoupení uhradí advokátovi odměnu a náklady dosavadního právního zastupování jako při běžném zastupování podle vyhlášky o advokátním tarifu, což je ve smlouvě výslovně sjednáno. Výše takové částky je dána počtem úkonů právní služby a tarifní odměnou za úkon.

 

Slučování exekucí

Pokud je exekuce vedena pro sourozence, jedná se vždy o jednotlivého oprávněného a nikoli stejného jako je tomu u osoby povinného. Ačkoli se může jevit, že vše bude vypláceno najednou zákonnému zástupci, tak tomu tak není a vymožené plnění je každého oprávněného, i když s dispozicí zákonnému zástupci. Zákon upravuje pouze zákonné spojení exekučních řízení za předem definovaných podmínek, bohužel případ 2 oprávněných to pod zákonné spojení nespadá.

 

Možná řešení

Závěrem bychom chtěli zmínit, že byť exekuce mohou oprávněně vzbuzovat negativní emoce, tak v tuto chvíli neexistuje efektivnější právní nástroj k vymožení dlužné částky na výživném. Nežijeme bohužel v ideálním světě. V tom by žádné dluhy nevznikaly, zejména ne vůči dětem. Vždy se však snažíme mezi rodiči najít smírné řešení. Pokud všechny ostatní způsoby dohody selžou, má rodič samoživitel v zásadě dvě možnosti jak dále postupovat. Buď se smířit se skutečností, že dluh na výživném už nikdy neuvidí nebo zahájit exekuci a pokusit se peníze vymoci tímto způsobem, byť se souvisejícími vícenáklady na exekuci a právní zastoupení, které mohou protáhnout proces vymožení dluhu na výživném, a které jdou k tíži dlužníka.

 

Autor: Petr Sýkora a tým VašeVýživné.cz

Potřebujete pomoci se získáním výživného?

Napište nám na sebe kontakt. Brzy vám zavoláme a domluvíme se na nejvhodnějším postupu.

Ozveme se vám během pár hodin.